Bu Blogda Ara

31 Ocak 2014 Cuma

Avrupamerkezcilik, Sekülermerkezcilik ve Avrupamerkezciliğin Ötesi; Avrupamerkezci Modernitenin Ortaya Çıkışı ve Ötekinin Değişen Konumu...

[KanalKultur] - Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği'nin katkılarıyla 25 - 26 ocak 2014 tarihleri arasında Konya'da "Avrupamerkezciliğin Ötesi - Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Başlangıçlar" başlıklı bir çalıştay düzenledi.

Çalıştay gerekçesinde, "Avrupamerkezcilik Batılı sosyal bilim perspektifinin kendini yineleyen bir özelliğidir. Bu niteliğiyle, hem Batı'da üretilen ve sistemleştirilen bilgiden bağımsız bir epsitemolojiyi gözardı etmekte; hem de bir tür tahakküm biçimi oluşturmaktadır. Böylece, Avrupamerkezci sosyal bilim perspektifi, sosyal bilimcileri Batı merkezli bilgi mekanizmalarının bir parçası olmaya zorlamaktadır. Bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, Avrupamerkezciliği yeniden düşünmek, eleştirmek ve aşmaya çalışmak yekpare ve güvenilir bir evrensel bir bilgi biçiminin ortaya konulması için zorunlu hale gelmektedir." önkabulünden hareketle, çalıştayın amacının "sosyal bilimlerde Avrupamerkezciliği aşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmak" olduğu vurgulandı.

Düzenleme Kurulu'nun Prof. Dr. Mustafa Demirci (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Farid Alatas (National University of Singapore), Doç. Dr. Yunus Kaya (University of North Carolina Wilmington), Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (Yıldız Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Üniversitesi) ve Mücahit Sami Küçüktığlı'dan (Konya Büyükşehir Belediyesi) oluştuğu çalıştayda şu sorulara cevap arandı:

Bütün sosyal bilim disiplinlerini içine alan genel geçer ve kuşatıcı bir Avrupamerkezci paradigmadan bahsetmek mümkün müdür?

Son dönemlerde, Avrupamerkezciliğe karşı geliştirilen revizyonist denilebilecek meydan okumalar Avrupamerkezciliğin sosyal bilimlerdeki tahakkümünün kırılmasına gerçekten katkı sağlayabilmiş midir?

Yoksa kavramın sürekli kullanımı ve vurgulanması ironik bir biçimde Avrupamerkezci sosyal bilim perspektifinin yeniden üretilmesine mi hizmet etmiştir?

Çalıştayda 6 oturum yapıldı ve şu hususlar - konular tartışmaya açıldı:

Khosrow Bagheri Noaparast (University of Tehran Faculty of Psychology and Education): "Eurocentrism: A Twofold Negligence; a Twofold Violence" | "Avrupamerkezcilik: İki Yönlü Bir İhmal, İki Yönlü Bir Şiddet"; Mustafa Demirci (Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü): "The Historical and Civilizational Outlook of Islam in the Mirror of Euro-Centric History" | "Avrupa Merkezci Tarih Aynasında İslam'ın Tarih ve Medeniyet Manzarası"; Syed Farid Alatas (National University of Singapore Department of Sociology/Department of Malay Studies): "Problems of Concept Formation: Transcending Eurocentrism with the Concept of Religion" | "Kavramsallaştırma Problemleri: Avrupamerkezciliği Din Kavramıyla Aşmak"; Lütfi Sunar (İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü): "Emergence of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the Other | "Avrupamerkezci Modernitenin Ortaya Çıkışı ve Ötekinin Değişen Konumu"; Süheyb Öğüt (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü): "Eurocentrism As Secularcentrism and Secularcentrism as Pornographycentrism" | "Avrupamerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik ve Pornografimerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik"; Seyed Javad Miri (Tehran Institute for Humanities and Cultural Studies): "Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari" | "Avrupamerkezciliğin Ötesinde: Allame Caferi'nin Epistemolojik Denemeleri Üzerine Bir Araştırma"; Hasan B. Yalçın (İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü): "The Rise, Fall, and Recent Revival of Euro-centrism in International Relations Theory" | "Uluslararası İlişkiler Teorisinde Avrupa-Merkezciliğin Doğuşu, Düşüşü ve Yeniden Yükselişi"; Sari Hanafi (American University of Beirut, Department of Sociology, Anthropology & Media Studies): "The Arab Uprisings Through Academic Scholarship: Structure Constraints and Optional Dependency" | "Akademik Düzlemde Arap Ayaklanmaları: Oluş Sınırları ve Alternatif Bağımlılık"; Alphan Akgül (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü): "Eurocentric Literary Criticism in Turkish Literature: Is Another Path Possible?" | "Türk Edebiyatında Avrupamerkezci Edebiyat Eleştirisi: Başka Bir Yol Mümkün mü?"; S. Bekir Gür (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği), Coşkun Taştan (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji Bölümü), Zafer Çelik (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü), Murat Özturk (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü): "Eurocentrism in Higher Education: Locality and Universality in Textbooks on Sociology of Education" | "Yükseköğretimde Avrupa-merkezcilik: Eğitim Sosyolojisi Ders Kitaplarında Yerellik ve Evrensellik"; Feridun Yılmaz (Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü / Sosyoloji Bölümü): "The Changing Character of Economics: The Rise of American Style Neoclassicism" | "Ekonominin Değişen Karakteri: Amerikan Tarz Neoklasisizmin Yükselişi"; Necati Anaz (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü): "An Analysis of the EU in a Caucasia-Centric World Via 'Borderland Triangle': Options and Obstacles" | "Kafkasya-Merkezli Bir Dünyada 'Sınır Bölgesi Üçgeni' Doğrultusunda AB'nin Çözümlenmesi: Seçenekler ve Manialar" [KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder