Bu Blogda Ara

18 Eylül 2015 Cuma

Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823-1861

Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı Tanzimat’ın mimarlarından olan otuz birinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’in hayatı ve dönemindeki gelişmeler, Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823-1861 adlı eserde, alanında uzman yazarların kaleminden anlatılıyor.

TBMM Genel Sekreterliği (Milli Saraylar) tarafından 18-19 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılan, “Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861)” adlı uluslararası sempozyumdaki tebliğlerden yola çıkılarak hazırlanan eser, Abdülmecid’in kişiliği ve hayır eserlerinin yanı sıra, padişahlık yıllarında hukuk, eğitim, maliye, politika, idari teşkilat, sanat, mimari ve edebiyat alanlarındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak inceliyor.

Son dört Osmanlı Padişahının da babası olan Abdülmecid Han, Fatih’ten beri dört asır boyunca kullanılan Topkapı Sarayı’nı terk edip, Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırarak, değişimi saraydan başlattı. Abdülmecid döneminde ilk banka, ilk kâğıt para, ilk telgraf, ilk tren, ilk vapur işletmesi (Şirket-i Hayriye), Batı üslûbunda ilk saray (Dolmabahçe), ilk opera, ilk tiyatro, ilk balo, ilk devlet yıllığı, ilk yurt gezisi gibi ilklerin yanında, ilk dış borçlanma, ilk ekonomik kriz, ilk toplu protestolar gibi ilkler de yaşandı.

Eser, başta Milli Sarayların arşivi olmak üzere birçok arşivden temin edilen görsellerle desteklenerek, kaynak kitap olma niteliğine kavuşuyor.

"Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861)" adlı uluslararası sempozyumda "Sultan Abdülmecid", "Bezmialem Valide Sultan", "Sened-i İttifakdan Kanun-ı Esasiye Tanzimat Dönemi", "Usul-i Atika'dan Usul-i Cedide'ye", "Darülfünun", "Tanzimat", "Asâkir-i Mansureden Asâkir-i Nizamiyeye", "Kuleli Vakası (1859)", "Devr-i Mecidî", Hatt", "Sultan Abdülmecid Devri Şeyhülislamları ve Yenileşme"... gibi konular tartışılmıştı.

Sempozyumun "Açış Konuşmaları" Yasin Yıldız ve  TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından yapılmış; 18 kasım 2011 günü "Sultan Abdülmecid ve Dönemi Sergisi" ve "Son Dönem Osmanlı Paraları Sergisi" de açılmıştı.

"Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" kapsamında Sultan Abdülmecid'in siyasi, kişisel özelliklerinin yanı sıra bu dönemde gerçekleşen tarihi açıdan önemli olaylar üzerine, "Değerlendirme Oturumu" dışında toplam 9 oturumda, 35 bildiri sunuldu..

Sempozyum Bilim Kurulu'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Afife Batur, Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Prof. Dr. Coşkun Çakır, Prof. Dr. Tufan Buzpınar ve M. Akif Işık bulunuyordu.

"Vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu"nda yer alan bildiriler şunlardı:

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian: Sultan Abdülmecid ve Bezmialem Valide Sultan; Prof. Dr. Hüsrev Subaşı: Sultan Abdülmecid'in Hattatlığı; Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı: Sultan Abdülmecid ve Haremeyn'e Hizmetleri; Necdet Sakaoğlu: Sultan Abdülmecid'in Kişiliği; Prof. Dr. Butrus Abu-Manneh: The Hatt-ı Sherif Gulhane and the Hatt-ı Humayun: Continuity or Change; Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu: Sened-i İttifakdan Kanun-ı Esasiye Tanzimat Döneminde Osmanlı Anayasal Gelişmeleri; Prof. Dr. Macit Kenanoğlu: Sultan Abdülmecid Devri Arazi Hukuku - 1858 Kanunnamesi; Yrd. Doç. Dr. Akşin Somel: Usul-i Atika'dan Usul-i Cedide'ye Geçiş Sürecinde Abdülmecid Çağı ve Maarif Reformları Sorunsalı; Öğr. Gör. Dr. Göksun Akyürek: Bir Hayalin Peşinde: Sultan Abdülmecid Döneminde Eğitimde Reform ve Darülfünun'un Kuruluşu; Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan: Abdülmecid Döneminde Tanzimat; Yrd. Doç. Dr. Gültekin Yıldız: Asâkir-i Mansureden Asâkir-i Nizamiyeye: Sultan Abdülmecid Devrinde Düzenli Ordu; Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz:Abdülmecid Dönemi Klasik Türk Musikisi; Selçuk Alimdar: Sultan Abdülmecid'in Batı Müziğini Himayesi; Prof. Dr. Wendy Shaw: Adopting the Iconography of European Empire: Imperial Portraiture under Sultan Abdülmecid; Yrd. Doç. Dr. Turgut Subaşı: Canning'in Raporlarına Göre Abdülmecid ve Sultan'a İngiltere Tarafından Verilen Knight of the Garter (Dizbağı Nişanı); Prof. Dr. Baha Tanman: Sultan Abdülmecid Dönemi Dini Mimarisine Genel Bir Bakış; Yrd. Doç. Dr. Selman Can: Sultan Abdülmecid Dönemi Mimarlık Örgütünün Yapısı ve İşleyişi; Dr. Miyuki Aoki Girardelli: Saray'dan Şehre: Abdülmecid Dönemi Mimari Ortamında Avrupalı ve Gayrimüslim Aktörler; Prof. Dr. Afife Batur: Abdülmecid Döneminin Önemli Bir Mimarı: William James Smith ve Yapıtları; Prof. Dr. Coşkun Çakır: Abdülmecid Devri Osmanlı Maliyesi; Prof. Dr. Ahmet Kala: Abdülmecid Döneminde Özel Sektör Yatırımları; Candan Sezgin: Atölyeden Fabrikaya Dönüşüm Modeli Olarak Hereke Fabrika-i Hümayunu; Cengiz Göncü: Sultan Abdülmecid ve Dolmabahçe Sarayının İnşası; Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: Sultan Abdülmecid ve İstanbul ile Kahire Arasındaki Etkileşimin Yeni Bir Boyut Kazanması; Prof. Dr. Azmi Özcan: Kırım Harbi; Yrd. Doç. Dr. Burak Onaran: Abdülmecid'i Nasıl Devirmeli: Kuleli Vakası (1859) İstintaknamelerindeki İsyan ve Suikast Planları; Dr. Muharrem Varol: Sultan Abdülmecid Devri Devlet Ricali; Prof. Dr. Abdullah Uçman: Tanzimat'ta Yeniliği Hazırlayan Şartlar; Dil, Edebiyat, Basın; Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu: Sultan Abdülmecid Döneminde Osmanlı Basını Üzerine Gözlemler; Yrd. Doç. Kayahan Özgül: Devr-i Mecidî Edebiyatına Genel Bir Bakış; Ekrem Işın: Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul'da Gündelik Hayat; Yrd. Doç. Dr. Aldülhamit Kırmızı: Tanzimat Devrinde İdari Teşkilat; Doç. Dr. Yonca Köksal: Tanzimat ve Yerel Yönetimler: Ankara, Edirne ve Bulgaristan'dan Örnekler; Güller Karahüseyin: Sultan Abdülmecid'in Hatt-ı; Doç. Dr. İlhami Yurdakul: Sultan Abdülmecid Devri Şeyhülislamları ve Yenileşme [KanalKultur]

Kemal Kahraman, İlona Baytar (Ed.): Sultan Abdülmecid ve Dönemi 1823-1861. İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2015, 545 S., ISBN: 9786054700837

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder