Bu Blogda Ara

28 Kasım 2013 Perşembe

VI. Dini Yayınlar Kongresi: İslam - Sanat - Estetik

[KanalKultur] - "VI. Dini Yayınlar Kongresi" "İslam - Sanat - Estetik" alt başlığıyla 29 kasım – 1 aralık-2013 tarihleri arasında İstanbul düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen kongrede, yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, yayın hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadede hedefler ve yeni projeler oluşturmak, konunun uzmanlarından istifade etmek, kendi bilgi ve tecrübelerimizi özel sektör ile paylaşarak dini yayıncılık alanındaki gelişmelere katkı sağlamak hedefleniyor.

"İslam-Sanat ve Estetik" ana teması altında "Dinler ve Estetiğin Keşfi", "İslam Sanatının Tarihsel Serüveni", "İslam ve Edebiyat", "İslam ve Mimari", "İslam ve Musiki", "İslam ve Görsel Sanatlar", "Geleneksel Türk-İslam Sanatları", "Din ve Sanat Konulu Neşriyat", "İslam, Sanat ve Estetik Konulu Yayıncılıkta Gelecek İçin Perspektifler" konularında oturumlar düzenleniyor.

Kongrenin son oturumuna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez başkanlık ediyor. "Genel Değerlendirme" başlıklı bu oturumda Ömer Lekesiz, Prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Uzun, Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan yer alıyor.

Özel oturumlarda Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (Kadir Has Üniv. Rektör Yardımcısı): "Dindarlık- Sanat ve Estetik", Prof. Dr. Mehmet Özdemir (Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Endülüs'ten Esintiler", Ömer Lekesiz (Gazeteci-Yazar): "Sanatta Perspektif Sorunu" ve Hilmi Yavuz (Şair-Yazar): "Medeniyetimiz ve Sanatçı Kimliği" başlıklı sunumlar yapıyor. Salih Memecan (Karikatürist) da "İslam ve Müslüman Temalı Karikatürler" başlıklı bir bildiri sunuyor.

Kongrede küratörlüğünü Ahmet Zeki Yavaş'ın yaptığı "Klasik Sanatlar Sergisi" açılıyor. Türk Tasavvuf Musikisi Konseri'ne solist olarak Ahmet Özhan; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Müziği Topluluğu Konseri'ne solist olarak Osman Ziyagil katılıyor.

VI. Dini Yayınlar Kongresi'nde şu sunumlar tartışmaya açılıyor:

Prof. Dr. Sadık Kılıç (Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Sanat ve Estetiğin Dinî / İslami Temelleri"; Prof. Dr. Yavuz Ünal (Ordu Üniv. İlahiyat Fak. Dekanı): "Nebevi Öğretide Estetik Tasavvur"; Prof. Dr. Burhanettin Tatar (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Tevhid-Sanat İlişkisi Üzerine Felsefi Notlar"; Prof. Dr. İlhan Kutluer (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "İslam Düşünce Geleneğinde Sanat ve Estetik"; Doç. Dr. Ekrem Demirli (İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "İslam'daki Deruni Tecrübenin Sanat ve Estetiğe Yansımaları"; Dr. Ayşe Taşkent (Yazar): "Etik ve Estetik Değerler Bütünlüğü"; Prof. Dr. Turan Koç (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. İslami İlimler Fak. Dekanı): "İslami Estetik Telakkide Varlık, Bilgi ve Değer"; Doç. Dr. Mustafa Yıldırım (Necmettin Erbakan Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi) / Prof. Dr. Mehmet Özdemir (Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "İlk Dönem İslam Sanatının Oluşumu"; Prof. Dr. Haşim Karpuz (Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi) / Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz (Selçuk Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı): "Selçuklu Döneminde Sanat ve Estetik"; Prof. Dr. Ali Baş (Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Osmanlı Sanatında Ahenk"; Prof. Ahmet Atan (Yıldız Teknik Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Öğretim Üyesi): "İslam Sanatında Özgünlük ve Evrensellik"; Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. FSMVÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğretim Üyesi): "İslam Sanatı ve 'Henüz Düşünülmemiş Olan'"; Doç. Dr. İsmail Güleç (Sakarya Üniv. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi): "Kur'an'a Göre Şair Kimdir? Şiir Nedir?"; Prof. Dr. Alaaddin Karaca (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Çağdaş Türk Romanlarında Dinî İçerik"; Doç. Dr. A. Cüneyt Issı (İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Çağdaş Türk Şiirinde Din"; Doç. Dr. Ahmet Albayrak (Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Çocuk Edebiyatında Din Dili Hakkında Teorik Genellemeler"; Ceren Kenar (Gazeteci – Yazar): "Dinî Bilgi Aktarımında Edebiyat, Anlam ve Üslûp Sorunları"; Prof. Dr. İlhan Genç (Düzce Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Sözlü ve Yazılı Kültürümüzde Kullanılan Din Kaynaklı Kalıplar"; Prof. Dr. İbrahim Numan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fak. Öğretim Üyesi): "Dinî Mimari Tanımları ve Mahiyeti Hakkında Bazı Mütalâalar"; Prof. Dr. Abdusselam Uluçam (Batman Üniv. Rektörü): "Müslüman Zihniyet Kalıpları ve Mimarlığını Anlamlandırma"; Yrd. Doç. Dr. Gülay Apa (Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Dinî Mekânlarda Fonksiyonel Estetik Öğeler"; Prof. Dr. Yılmaz Can (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "İslam Medeniyetinde Şehirleşme ve Mimari"; Cem Eriş (Yüksek Mimar-İBB Tarihî Çevre Koruma Müdürü): "Batı ve İslami Mimaride Yerellik ve Evrensellik"; Hilmi Şenalp (Yüksek Mimar): "Dinî Mimaride Yenilik Arayışları"; Doç. Dr. Ahmet Çakır (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Dinî Mûsikînin Kuramsal Çerçevesi ve Meşruiyeti"; Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya (İstanbul Teknik Üniv. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi): "Popüler Kültür Karşısında Dinî Mûsikînin Kullanım Alanları ve İmkânları"; Fatih Koca (Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Görevlisi): "Cami Mûsikîsinde Ezan ve Sala"; Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Dünden Bugüne Dinî Mûsikî Külliyatı"; Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli (İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Cami Mûsikîsi ve Din Görevlilerinin Yeterlilikleri"; Doç. Dr. Uğur Atan (Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "İslam Görsel Sanatına Kuramsal Bir Bakış"; Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu: (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "Geleneksel Türk-İslam Sanatları"; İhsan Kabil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı): "Sinema Derinliğinde Dinî İmgeler"; Ulvi Alacakaptan (Sanatçı): "Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Eserlerinde İslam ve Toplum Algısı"; Cem Yavuz (Şair-Yazar): "Berzahın Sözcüsü; Erol Akyavaş"; Prof. İlhan Özkeçeci (Yıldız Teknik Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Dekanı): "Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik"; Yrd. Doç. Dr. İnci A. Birol (Emekli Öğretim Üyesi): "Gelenekli Sanatlarda Yeni Arayışlar"; Doç. Dr. Savaş Çevik (Haliç Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "Hat Sanatında Klasik ve Modern Uygulamalar"; Yrd. Doç. Dr. Gül Güney (Dokuz Eylül Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "Bazı 'Mushaf' Yazmaları Tezyinatına Dair"; Prof. Dr. Ahmet Çaycı (Necmettin Erbakan Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi) / Doç. Dr. Fatih Özkafa (Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "Geleneksel Sanatlarda Maneviyat Sembolleri"; Yusuf Turan Günaydın (AKDTYK Türk Tarih Kurumu): "Din- Sanat-Estetik Konulu Dergiler"; Prof. Dr. Ayşe Üstün (Sakarya Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi): "Tezyini Sanatlar Literatürü"; Mehmet Lütfi Şen (Küratör): "Geleneksel Sanatların Modern Dönemde Sergi ve Takdimi"; Zeynep Berktaş (Editör): "Günümüzde Klasik Sanat Konulu Eserler ve Okuyucu Kitlesi"; Yrd. Doç. Dr. Kemal Özkurt (Ondokuz Mayıs Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi): "Oryantalist Çalışmalarda İslam-Sanat-Estetik Konulu Yayınlar".

Sunumların müzakerecileri: Beşir Ayvazoğlu (Yazar), Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. İlhami Güler (Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Can Habip Türker (Mardin Artuklu Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mustafa Kara (Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç (Yıldız Teknik Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü), Doç. Dr. Recep Gün (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniv. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Remzi Duran (Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Bahattin Yaman (Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Ahmet Albayrak (Erciyes Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi), Ömer Faruk Şerifoğlu (Sanat Tarihçisi), Prof. Dr. Alim Yıldız (Cumhuriyet Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü), Dr. Ahmet Koçak (Medeniyet Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Sadık Yalsızuçanlar (Yazar), Mevlana İdris (Yazar), Prof. Dr. İskender Pala (29 Mayıs Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Ömür Ceylan, (İstanbul Kültür Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mehmet İbrahimgil (Gazi Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Abdulkadir Dündar (Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Ali Baş (Selçuk Üniv. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Hakkı Acun (Gazi Üniv. Rektör Yardımcısı), Doç. Dr. Eyüp Nefes (Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Hale Tokay (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Mimarlık Fak. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Süleyman Uludağ (Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Ali Tan (Medeniyet Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Türk Mûsikîsi Bölüm Başkanı), Dr. Mehmet Ali Sarı (Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Görevlisi), Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akpınar (Harran Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Dr. Cumhur Koca (Kültür ve Turizm Bakanlığı Koro Şefi ve Koordinatör Sanatçı), Prof. Ahmet Atan (Yıldız Teknik Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Öğretim Üyesi), Alp Erdem (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Görevlisi), Gülşah Nezaket Maraşlı (Yönetmen), Mehmet Emin İnci (Tiyatro Sanatçısı), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (Kadir Has Üniv. Rektör Yardımcısı), Ömer Faruk Şerifoğlu (Sanat Tarihçisi), Prof. Dr. Hamza Gündoğdu (Sakarya Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Sanat Tarihi A.B.D. Başkanı), Dr. Ali Fuat Baysal (Selçuk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi), Hasan Çelebi (Hattat), İslam Seçen (Mücellid), Prof. Dr. Ali Bayhan (Ordu Üniv. Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Hüsrev Subaşı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Dekanı), Rüstem Budak (Yazar), Yrd. Doç. Dr. Hicabi Gülgen (Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Bülent Arı (Dolmabahçe Müzesi Tanıtım ve Müze Daire Başkanı), Emine Eroğlu (Yayın Editörü – TİMAŞ), Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz (DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler Daire Başkanı V.)

Katılımcılar arasında şu isimler bulunuyor: Taner Alakuş, Doç. Dr. Bülent Arı, Prof. Dr. M. Akif Aydın, Salih Balakbabalar, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Hikmet Barutçugil, Tuncay Başoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Ali Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Demiray, Faruk Deniz, Hadi Duran, Dr. A. Haluk Dursun, Prof. Dr. Ali Erbaş, Dr. Halit Eren, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan, Dr. Ekrem Keleş, Mehmet Kemiksiz, Prof. Dr. Raşit Küçük, Nevzat Kütük, Prof. Dr. Muhittin Macit, Dr. Ömer Menekşe, Talip Mert, M. Suat Mertoğlu, Safiye Morçay, Ayşe Betül Oral, Prof., Dr. Mehmet Emin Özafşar, Harun Özdemirci, Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Dr. Yüksel Salman, Prof. Dr. Murat Sülün, Hümeyra Şahin, Osman Tıraşçı, Dr. Murat Salim Tokaç, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Dr. Müjdat Uluçam, Kemal Uludağ, Prof. Dr. Rahmi Yaran, Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, İsmail Yiğit, Dr. Yaşar Yiğit, Ergun Yücel.

Katılımcı Yayınevleri: Altınoluk Yayınları, Basın Yayın Birliği Derneği, Beyan Yayınları, Dergâh Yayınları, EDAM Eğitim Danışmanlık, Ensar Yayın Grubu, Hayat Yayınları, İnkılab Yayınları, İz Yayıncılık, Kaknüs Yayınları, Kaynak Yayın Grubu, Mahya Yayınları, Ötüken Yayınları, Pınar Yayınları, Profil Kitap, Sedir Yayınları, TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, YAYFED (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu), Yeditepe Yayınevi. [KanalKultur]

VI. Dini Yayınlar Kongresi: İslam - Sanat - Estetik / 29 kasım – 1 aralık-2013, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder