Bu Blogda Ara

27 Eylül 2013 Cuma

Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat, Sempozyuma Konu Oluyor

Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu
[Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı]
/ 1 - 3 kasım 2013, Amasya, Tel.: (0358) 260 00 56-57
[KanalKultur] - Hat sanatı denilince öncelikle Kur'an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla geliyor. Bu sanat, Kur'an harflerinin 6.-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmış. Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanmasından sonra, İslâm dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda kâtip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli bir sanat kolu olmuş. Bu yazının ilk biçimi olan ve adını Kûfe kentinden alan köşeli karakterli kûfî yazısının yerini 9. yüzyıldan sonra aklâm-ı sitte (altı çeşit yazı) almaya başlamış.

İslâm kültürünün önemli unsurlarından hat sanatı, tarihi seyir içersinde gelişmiş, mükemmelleşmiş ve güzel sanatlar arasındaki seçkin yerini aldı. Osmanlı'da Kur'ân-ı Kerimi güzel yazmaya çok önem verildi: “Kur'ân-ı Kerîm Hicaz'da nâzil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı”... Osmanlı medreselerinde, Amasyalı Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Hafız Osman, Yedikuleli Abdullah, Şekerzâde Mehmed Efendi, Mahmud Celâleddin Efendi, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şevki Efendi, Hasan Rıza Efendi gibi daha nice cihanşümul hat üstadları yetişti. Bugün yerli ve yabancı kütüphanelerde bulunan yazma mushafların her biri bu bakımdan ayrı bir değer ifade ediyor.

Sempozyum; hat sanatını başta Kur'ân-ı Kerim'in güzel yazılması olmak üzere, Osmanlı'dan günümüze çeşitli açılardan tanıtmak, mevcut problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve hat sanatının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, hat sanatı ile ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler bekleniyor:

A. Osmanlı Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim Kitabeti: "Osmanlı Döneminde Mushaf Yazımı"; "Kur'an Kitabetinde Resm-i Osmani'nin Yeri"; "Mushaf Kitabetinde Ayet Berkenar Meselesi ve Berkenar Mushaflar"; "Vakıf Mushaflar (Mushafların Vakfedilmesi ve Mushaflarda Vakıf Kayıtları)"; "Kütüphaneler, Vakıflar, Müzeler ve Özel Koleksiyonlardaki Mushaflar"; "Osmanlı'da Matbu Kur'an'ın Yazılış Serüveni"

B. Osmanlı Dönemi Meşhur Hattatları: "Yazı Türleri ve Hat Ekolleri"; "Hat Sanatı Malzemeleri"; "Hat Sanatının Gelişiminde Enderun ve Tekkelerin Rolü"; "Şeyh Hamdullah ve Mushafları"; "Ahmed Karahisari ve Mushafları"; "Hafız Osman ve Mushafları"; "Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Mushafları"; "Kayışzade Hafız Osman ve Mushafları"; "Şevki Efendi ve Mushafları"; "Hasan Rıza Efendi ve Mushafları"; "Aliyyu'l-Kari'ye Geçiş"; "Çok Mushaf Yazmakla Tanınan Hattatlar"; "Hat Sanatı Hâmîleri ve Mushaf Siparişleri"; "Yöneticiler İçin Yazılan Mushaflar ve Sanatsal Özellikleri"

C- Amasya ve Diğer Şehirlerin Hat Sanatının Gelişmesindeki Yeri: (Amasya, Edirne, Erzurum, Kastamonu, Konya, Bursa, Kütahya, Afyon, Tokat ve Rumeli Şehirleri)

D- Türk İslam Sanatı ve Medeniyetinde Kur'an: "İslam Medeniyetinde Kur'an Tasavvuru"; "Mushafların Tezhibi, Ciltlenmesi"; "Mimari Eserlere ve Günlük Kullanım Eşyalarına Nakşedilen Ayetler"; "Tek Sûre ve Ayet Yazımcılığı"; "Hat Sanatıyla İlgili Minyatürler"; "İslâm Fetihlerinde Sancak Mushafları"

E- Modern Dönemde Kur'an-ı Kerim Kitabeti: "Kur'an Kitabetinde Tevafuk İddiası"; "Kur'an Kitabetinde ve Yayımcılığında Teknolojinin Avantajları ve Sakıncaları"; "Matbaa, Daktilo ve Bilgisayar Yazısına Geçiş"; "Taklit Mushaflar"; "Hatalı Mushaflar"; "Mushaflarda Yaşanan Değişimler"

F- Günümüzde Hat Sanatı, Hattatlar ve Mushaf Yazımı: "Târihî Seyri İçinde Hat Sanatının Geldiği Aşama"; "Günümüzde Mushaf Yazan Hattatlar ve Sorunları"; "Hat Sanatının Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler"

Sempozyum Bilim Kurulu'nda Prof. M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Doç. Dr. Bilal Sezer, Doç. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Sevgi Kutluay, Ali Serkander Demirkol, Cafer Kelkit, Ayten Tiryaki, Ali Hüsrevoğlu gibi isimler yer alıyor. [KanalKultur]

Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu [Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı] / 1 - 3 kasım 2013, Amasya, Tel.: (0358) 260 00 56-57

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder